Filipek Jarosław

Jarosław FIlipek

Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i na University of  Detroit w USA. Malarstwo studiował na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Franciszka Maśluszczaka, Andrzeja Bieńkowskiego oraz Jacka Sempolińskiego. 

Mieszka i tworzy w Izabelinie w Puszczy Kampinoskiej oraz w andaluzyjskim Jerez de la Frontera. Prace realizuje cyklami. Fascynacja architekturą i pejzażem szczególnie widoczna jest w malarstwie akwarelowym i rysunku.

Cykle prac

DWORY SZLACHECKIE to impresje na temat tradycyjnego budownictwa ziemiańskiego. Od małych dworków wiejskich, po rozbudowane rezydencje ziemiańskie. Od budynków we wsiach i zaściankach po otoczone parkami okazałe założenia. Zawsze w otoczeniu zieleni. 

PEJZAŻ POLSKI to notatnik z wypraw po Polsce, malarskie wspomnienia z miejsc fascynujących swoją naturalną urodą. Akwarele pełne światła i nastroju. Wnikliwa obserwacja przyrody w różnych porach roku.

PUSZCZA KAMPINOSKA to miejsce gdzie artysta mieszka i pracuje. Park narodowy  z różnorodnymi krajobrazami: wydmami, mokradłami, łąkami, rozlewiskami i strumieniami. Wielkie dęby. Różnorodne klimaty i pory roku są inspiracją tego cyklu akwareli.

ARCHITEKTURA nawiązuje do architektonicznego wykształcenia artysty. Miasta, znane miejsca ale i unikalne, często ukryte urokliwe budynki i chałupy wiejskie. Malowane miękko, impresyjnie, zawsze w otoczeniu przyrody. Różnorodne w nastroju, tak jak zmiania się pora dnia i pora roku. 

PEJZAŻE ABSTRAKCYJNE to impresje akwarelowe, synteza wrażeń z obcowania z naturą. Proste w formie, unikalne w kolorystyce, Abstrakcyjne, wykonane w unikalnej technice prace są eteryczne, transcendentne i silnie sugestywne. Oparte na naturze obrazy są w równym stopniu odbiciem obserwacji pejzażu jak i ekspresją nastrojów.Artystyczne credo

Zawiera się ono w świecie zmienności i stałości, migoczącym światłem i kolorem, zawsze wyzwalającym wyobraźnię. Wywołującym własne tylko nam znane skojarzenia i przeżycia, które otaczają nas w sposób naturalny, otulają, ale są jednocześnie proste, łatwe, łagodne w przyswajaniu. Lekkie, stonowane impresje, pociągające zmysłowością i wrażliwością na niuanse kolorów.  Obrazy, które wnikają w nas. Można się do nich budzić, szukać w nich ukojenia, wspominać miniony czas… 

Międzynarodowe targi i salony sztuki

International Art Fair, Tuluza, Francja

Targi Sztuki Dostępnej, Warszawa, Polska

Luxembourg Art Week, Luksemburg

Salon d'art Carrousel du Louvre, Paryż, Francja

Brussel Contemporary Art, Bruksela, Belgia

Antwerpen Art Fair, Antwerpia, Belgia

Ekspozycje i wystawy w Polsce, Szwecji, Hiszpanii, Belgii i Francji

***

Born in 1963, he graduated from the architecture department at the Warsaw University of Technology and studied at the University of Detroit in the USA. He followed with studies at the painting department at the Warsaw Academy of Fine Arts in the studios of Franciszek Maśluszczak, Andrzej Bieńkowski and Jacek Sempoliński.

He lives and works in Izabelin in the Kampinos Forest and in the Andalusian Jerez de la Frontera. His works are carried out in cycles. A deep fascination with architecture and landscape is especially visible in his watercolor paintings and drawings.

Work cycles

MANSIONS, houses of the Polish nobility are impressions of the traditional landowners' architecture. Of small country dwellings and impressive landowners' mansions. Of buildings tucked into villages and backwater to magnificent complexes surrounded by well maintained parks. 

POLISH LANDSCAPE is a notebook from trips around Poland, painterly memories of places fascinating with their natural beauty. These watercolors are full of light and mood. A careful observation of nature at different times of the year.

KAMPINOS FOREST is a place where the artist lives and works. A national park with a variety of landscapes: dunes, wetlands, meadows, backwaters and streams, great oaks. Various climates and seasons are the inspiration for this watercolor series.

ARCHITECTURE alludes to the artist's architectural education. Cities, famous places, but also unique, often hidden, charming buildings and country cottages. Softly painted, impressive, always surrounded by nature. Diverse in mood, just as the time of day and season change.

ABSTRACT LANDSCAPES are watercolor impressions, a synthesis of impressions from communing with nature. Simple in form, unique in colors, Abstract works made in a unique technique. Ethereal, transcendent and strongly suggestive. Pictures based on nature are as much a reflection of landscape observations as an expression of moods.Artistic credo

It is contained in the world of changeability and constancy, flickering light and color, always liberating the imagination, evoking our own associations and experiences that are surrounding us in a natural way, enveloping us, but are at the same time simple, easy and gentle to absorb. Light, subdued impressions, attracting with sensuality and sensitivity to the nuances of colors. Images that penetrate us. You can wake up to them, look for solace in them, remember the time that has gone by ...

International fairs and art salons

International Art Fair, Toulouse, France

Accessible Art Fair, Warsaw, Poland

Luxembourg Art Week, Luxembourg

Salon d'art Carrousel du Louvre, Paris, France

Brussel Contemporary Art, Brussels, Belgium

Antwerpen Art Fair, Antwerp, Belgium

Exhibitions and exhibitions in Poland, Sweden, Spain, Belgium and France. 

Filipek Jarosław