Regulamin sklepu Mayagaleria.com

pobierz jako PDF

Postanowienia ogólne

Serwis Mayagaleria.com wraz z powiązanymi funkcjonalnościami (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez Maję Wolf, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maja Wolf; ul. Św. Ducha 19, 87-100 Toruń; NIP: 8762128085; kontakt@mayagaleria.com („Galeria”).

Za pośrednictwem Serwisu prowadzona jest sprzedaż dzieł sztuki z zasobów własnych Galerii, a także sprzedaż przez artystów-autorów na rzecz kupujących przy pośrednictwie Galerii. Wszelkie oferty w Serwisie są skierowane wyłącznie do konsumentów, którzy dokonują zakupu do celów niezwiązanych z działalnością komercyjną ani zawodową. Inne podmioty zainteresowane ofertą w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@mayagaleria.com .

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki umów zawieranych za jego pośrednictwem. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz skutecznego zawarcia umowy przez użytkownika jest uprzednie zaakceptowanie regulaminu oraz polityki prywatności Serwisu. W przypadku istotnego naruszenia regulaminu przez użytkownika Galeria zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia konta użytkownika.

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończył 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest założenie konta. Użytkownik może posiadać jednocześnie maksymalnie jedno konto. Użytkownik jest obowiązany zachować swoje hasło do konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Korzystanie podczas logowania do konta w Serwisie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na wyłączne ryzyko użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w każdym czasie. Konto użytkownika nie może być zbywane lub w inny sposób udostępniane innym osobom. Galeria zastrzega sobie prawo do żądania uwierzytelnienia w odpowiedni sposób danych podawanych przez użytkownika w procesie rejestracji, w tym tożsamości, i uzależnienia od tego dostępu do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności.

W Serwisie obowiązuje zakaz dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym. W szczególności zabronione jest naruszanie dóbr osobistych innych użytkowników, rozsyłanie niechcianych wiadomości (spam) oraz informacji handlowych i ofert bezpośrednio do innego oznaczonego użytkownika. Zabronione jest również umieszczanie w Serwisie treści zawierających nazwy, znaki graficzne, adresy i wszelkie inne dane odnoszące się do: podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Galerii; innych niż Serwis stron i portali internetowych oferujących możliwość zakupu dzieł sztuki.

Niedozwolone są działania użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczanymi przez Galerię opłatami lub prowizjami.

Galeria może usunąć ofertę, której treść narusza prawo, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego regulaminu. Galeria może również usunąć ofertę, jeżeli stwierdzi nienależytą jakość oferowanego produktu lub stwierdzi według własnego uznania brak należytych (chociażby na średnim poziomie) walorów artystycznych.

W trosce o bezpieczeństwo Galeria zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji w Serwisie pomiędzy Użytkownikami.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, jak również za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. Za wyjątkiem sprzedaży własnej Galeria w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność sprzedawanych towarów, zdolność do sprzedaży, wypłacalność lub prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez użytkowników w ramach Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich praw autorskie i innych praw własności intelektualnej. Użytkownik z chwilą umieszczenia w Serwisie treści stanowiących przedmiot ochrony praw autorskich oświadcza, iż jest uprawniony do takiego działania, a także zezwala Galerii na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych treści w następującym zakresie: utrwalanie i zwielokrotnianie technikami cyfrowymi (elektronicznymi); publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemisja; rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania treści na stronach internetowych. Zezwolenie udzielone przez Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań treści przez Galerię i korzystanie z tych opracowań w opisanym powyżej zakresie, a także udzielanie przez Galerię dalszych zezwoleń na korzystanie z treści. Użytkownik zwolni Galerię lub podmioty, którym zostanie udzielone dalsze zezwolenie, z odpowiedzialności wobec osób trzecich za zgodnie z niniejszym regulaminem korzystanie z treści.

Oferty w Serwisie lub ich poszczególne elementy, w szczególności zdjęcia, mogą być rozpowszechniane na odrębnych stronach internetowych wyłącznie w celu informowania o możliwości zakupu dzieła za pośrednictwem Serwisu (reklamy prowadzonej sprzedaży), pod warunkiem wyraźnego oznaczenia Serwisu jako źródła oraz jednoczesnego umieszczenia linku bezpośrednio odsyłającego do danej oferty w Serwisie.

Galeria zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wyłączenia Serwisu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy techniczne lub awarie.

Ogólne warunki sprzedaży dzieł sztuki przez Galerię

Serwis umożliwia potencjalnemu kupującemu złożenie zamówienia. Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że działa wyłącznie w celach prywatnych. Kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. W celu uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia jej zawarcia przez Galerię. Galeria przekazuje decyzję o realizacji zamówienia niezwłocznie, najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę oraz koszty dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku Galeria będzie uprawniona do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.

Ceny podane w Serwisie zawierają należne podatki. Ceny nie obejmują ponoszonych przez kupującego kosztów dostawy towaru, o których kupujący jest informowany w Serwisie w trakcie składania zamówienia.

Płatność następuje: do rąk kuriera (przesyłka pobraniowa); płatność kartą przy odbiorze osobistym; gotówką przy odbiorze osobistym; przelewem na rachunek bankowy Galerii w mBank o numerze 28 1140 2004 0000 3502 6193 4534 lub rachunek walutowy Galerii w mBank o numerze 60 1140 2004 0000 3712 0645 7198; przelewem online z tpay.com.

Galeria zapewnia dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu.

Galeria realizuje zamówienie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub zaksięgowania wpłaty ceny i kosztów dostawy na rachunku bankowym w przypadku wyboru formy płatności przelewem lub przelewem online z tpay.com . Dostawy realizowane są w drodze przesyłki kurierskiej lub odbioru osobistego pod adresem Św. Ducha 19, 87-100 Toruń.

Galeria zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad. W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych za pośrednictwem Serwisu Galeria ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 ze zm.). Galeria nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu a oczekiwaniami kupującego, na które wpływ miały ustawienia lub parametry urządzenia (ekranu), za pomocą którego kupujący zapoznał się z ofertą.

Kupujący może zgłosić reklamację osobiście w lokalu Galerii, na piśmie pod adresem Galerii lub pocztą e-mail na adres kontakt@mayagaleria.com . Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Galerii dostarczyć rzecz wadliwą do lokalu Galerii przy ul. Św. Ducha 19, 87-100 Toruń. Galeria niezwłocznie rozpatruje reklamacje. Galeria uznaje reklamację i przystępuje do realizacji żądań kupującego albo odmawia uznania reklamacji za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Galeria przekazuje kupującemu na piśmie, w wiadomości e-mail lub SMS. Jeżeli kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę, a Galeria nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i K o n s u m e n t ó w p o d a d r e s e m w w w . u o k i k . g o v . p l / pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w szczególności na piśmie wysłanym pod adresem Galerii albo za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@mayagaleria.com . Galeria przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 • - Adresat : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maja Wolf; ul. Św. Ducha 19, 87-100 Toruń
 • - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...
 • - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...
 • - Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...
 • - Adres konsumenta(-ów): ...
 • - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • - Data: ..

(*) niepotrzebne skreślić

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Galeria ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Galeria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Galeria nie zaproponowała, że sama odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Galerii. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest: rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

Ogólne warunki sprzedaży dzieł sztuki w sklepach artystów

Użytkownik, będący artystą-autorem dzieł sztuki może uzyskać zgodę Galerii na oferowanie w Serwisie do sprzedaży dzieł sztuki swojego autorstwa (egzemplarzy stanowiących jego własność) w sklepie utworzonym dla danego artysty w ramach Serwisu. Szczegółowe warunki współpracy, w tym opłaty i prowizje należne Galerii, określa umowa zawarta z artystą.

W przypadku zamówień na produkty ze sklepu danego artysty stroną umowy jest odpowiedni artysta-autor dzieła sztuki. W tym przypadku Galeria występuje w charakterze pełnomocnika danego artysty. Galeria jest uprawniona do odbierania oświadczeń woli adresowanych do artysty. Galeria w sposób jasny i zrozumiały przed złożeniem zamówienia w sklepie informuje o danych identyfikujących artystę, w szczególności o: imieniu i nazwisku, firmie, adresie korespondencyjnym, adresie poczty elektronicznej.

Galeria nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie gwarantuje, że sprzedający oraz kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. W uzasadnionych przypadkach Galeria może wystąpić w roli mediatora w sporze sprzedającego z kupującym.

Artysta jest zobowiązany do dostarczenia produktów wolnych od wad. W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych za pośrednictwem Serwisu Artysta ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 ze zm.). Artysta nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu a oczekiwaniami kupującego, na które wpływ miały ustawienia lub parametry urządzenia (ekranu), za pomocą którego kupujący zapoznał się z ofertą.

Kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację adresowaną bezpośrednio do niego na adres korespondencyjny lub mailowy udostępniony przez Galerię. Sprzedający niezwłocznie rozpatruje reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana kupującemu na piśmie, w wiadomości e-mail lub SMS. Jeżeli kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę, a nie ustosunkowano się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznano za uzasadnione. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/ pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, choćby sprzedający nie miał statusu przedsiębiorcy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w szczególności na piśmie wysłanym pod adresem Galerii albo za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@mayagaleria.com . Galeria przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 • - Adresat : …, reprezentowany przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maja Wolf
 • - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...
 • - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...
 • - Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...
 • - Adres konsumenta(-ów): ...
 • - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • - Data: ..

(*) niepotrzebne skreślić

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli nie zaproponowano odbioru towaru od konsumenta, sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Galerii (reprezentującej w tym zakresie sprzedającego). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest: rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

Płatność za towary i koszty dostawy przyjmowana jest przez Galerię.

Zamieszczając ofertę w Serwisie sprzedający-artysta udziela Galerii nieodwołalnego pełnomocnictwa do zawarcia i wykonania umowy z kupującym zgodnie z treścią oferty oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a także oświadcza, iż zamieszczona oferta jest kompletna, rzetelna, nie wprowadza w błąd, a on sam jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy. Zakazane jest dokonywanie zmian treści oferty, które stanowią zmianę oferowanego towaru bądź jego istotnych właściwości.

W pozostałym zakresie do sprzedaży dzieł sztuki w sklepach artystów stosuje się odpowiednio ogólne warunki sprzedaży dzieł sztuki przez Galerię.

Postanowienia końcowe

Galeria jest uprawniona do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Galerię, nie krótszym niż 15 dni od dnia powiadomienia użytkownika o zmianie i udostępnieniu jemu zmienionego regulaminu, w szczególności poprzez publikację w Serwisie oraz przesłanie na adres e-mail podany przez użytkownika na potrzeby założenia konta w Serwisie. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian regulaminu, użytkownik w celu rozwiązania umowy powiadomi o tym Galerię mailowo pod adresem kontakt@mayagaleria.com, nie później niż w terminie 15 dni od powiadomienia o zmianach. Rozwiązanie umowy w tym trybie odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia użytkownika o zmianach regulaminu.

Dane osobowe użytkowników oraz gości Serwisu Galeria przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zgodzie z polityką prywatności Serwisu.

W przypadku, gdy zdaniem użytkownika usługi elektroniczne świadczone na podstawie niniejszego regulaminu nie są realizowane przez Galerię lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami regulaminu lub obowiązującym prawem, może on złożyć reklamację w formie: pisemnej na adres: Św. Ducha 19, 87-100 Toruń; elektronicznej na adres kontakt@mayagaleria.com . Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail wykorzystany przez użytkownika do założenia konta w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Galeria rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Galeria zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. Odpowiedź na reklamację może nastąpić w formie: pisemnej na wskazany przez użytkownika adres korespondencyjny; elektronicznej na wskazany przez użytkownika adres e-mail; telefonicznej na wskazany przez użytkownika numer telefonu; krótkich wiadomości tekstowych SMS na wskazany przez użytkownika numer telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

Prawem właściwym dla umów pomiędzy użytkownikiem a Galerią, dotyczących korzystania z Serwisu lub zawartych za pośrednictwem Serwisu, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczonymi przez Galerię usługami i dostarczanymi przez nią towarami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Toruń, 17 maja 2021 r.